Pogoji in navodila sodelovanja v akciji SMS Donacija – A1 d.d.

Pogoji in navodila Storitve SMS Donacija

I. SPLOŠNO

Naslednji izrazi v Pogodbi imajo pomen, kot je zanje določen v nadaljevanju te točke:

  • Storitev SMS pomeni storitev SMS donator (končni prejemnik).
  • Cena donacije:  1 EUR ali 5 EUR
  • Ključna beseda za donacije v višini 1 EUR je (ena beseda, brez preslednic): NOGICE .
  • Zahvalno besedilo, ki ga uporabnik prejme v odgovor na poslano ključno besedo donacije v višini 1 EUR (omejitev dolžine besedila je 160 znakov – vključujoč preslednice. Prosimo ne uporabljajte šumnikov in posebnih znakov): .
  • Ključna beseda za donacije v višini 5 EUR je (ena beseda, brez preslednic): NOGICE5 .
  • Zahvalno besedilo, ki ga uporabnik prejme v odgovor na poslano ključno besedo donacije v višini 5 EUR (omejitev dolžine besedila je 160 znakov – vključujoč preslednice. Prosimo ne uporabljajte šumnikov in posebnih znakov): . 
  • Spletni naslov prejemnika, na katerem bo le- ta objavil Pogoje in navodila Storitve SMS: http://drustvo-veselenogice.si/?page_id=1552 
  • Kontaktni podatki osebe, ki bo na voljo glede splošnih vprašanj storitve:
   Spomenka Valušnik, drustvo.veselenogice@gmail.com

Prejemnik izvaja Storitev SMS v sodelovanju z družbo A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana.

Namen Storitve SMS je zbiranje sredstev za končnega prejemnika, kot je opredeljen v točki I te Priloge. Družba A1 bo vsa zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih sporočil SMS (v okviru Storitve SMS), t.j. donacije v višini 1 EUR ali 5 EUR, v skladu s Pogodbo v celoti nakazala na TRR prejemnika, kot donacije A1 naročnikov in uporabnikov A1 predplačilnega sistema.

Pri Storitvi SMS lahko sodelujejo vsi A1 naročniki in uporabniki A1 predplačilnega sistema (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih SMS sporočil. Za prenos SMS sporočil veljajo Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike, Splošni pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in Posebni pogoji za izvajanje mobilnih storitev družbe A1.

Uporabniki A1 predplačilnega sistema lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverite, če je stanje na računu dovolj visoko.

II. TRAJANJE STORITVE

Storitev SMS oz. obdobje zbiranja sredstev bo potekalo do preklica.

III. NAČIN IN PRAVILA SODELOVANJA

Uporabnik sodeluje pri Storitvi SMS tako, da pošlje SMS sporočilo s ključno besedo, kot je opredeljena v točki I. Priloge 1 Pogodbe na številko 1919 (odhodno SMS sporočilo).
Uporabnik dobi na svoj mobilni telefon SMS sporočilo z zahvalo o donaciji prejemniku (dohodno SMS sporočilo).

A1 si pridržuje pravico, da uporabnikom, ki kršijo navodila in pogoje Storitve SMS onemogoči sodelovanje.

Uporabnik se ob uporabi Storitve SMS zaveže, da:

 • storitve ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh navodilih in pogojih,
 • ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, družbi A1, njegovi programski opremi, strojni opremi ter telekomunikacijskim napravam.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči družbi A1 kakršnokoli škodo, zanjo v celoti odgovarja.

Družba A1 in prejemnik se zavezujeta, da bosta pridobljene podatke o uporabnikih varovali v skladu z veljavnimi predpisi.

Družba A1 ne odgovarja za izgubo podatkov ali nepravilno delovanje Storitve SMS, ki so posledica napačne uporabe storitve. Družba A1 ne odgovarja za nedelovanje storitve v primeru izpada mobilnega omrežja, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Šteje se, da uporabnik s sodelovanjem v akciji Storitev SMS, soglaša s Pogoji in navodili storitve SMS.

IV. CENIK STORITVE SMS

Cene za odhodna sporočila SMS:

1. vsako poslano SMS sporočilo uporabnika (odhodno SMS sporočilo) = po ceniku družbe A1.

Cene za različna dohodna sporočila SMS:

2. posredovana SMS sporočila uporabniku (dohodno SMS sporočilo) = 1 EUR ali 5 EUR, glede na ključno besedo, ki jo SMS uporabnika vsebuje

3. brezplačno posredovana SMS sporočila uporabniku (t. i. sistemska sporočila)

 • obvestilo pred pričetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve

Na vašem mesečnem računu bodo prikazani:

 • poslana (odhodna) SMS sporočila v sklopu ostalih sporočil SMS,
 • prejeta (dohodna) SMS sporočila ločeno, pod posebno postavko »SMS donator«.

Naročniki družbe A1 prejmejo potrdilo o donaciji na računu za storitve v omrežju A1 (pod postavko »SMS donator«). Plačan račun lahko naročniki uporabijo kot osnovo pri uveljavljanju davčne olajšave.

Uporabniki A1 predplačilnega sistema, lahko potrdilo o donaciji zahtevajo v vseh A1 centrih, na podlagi predloženega osebnega dokumenta in davčne številke po zaključku akcije.

V. REKLAMACIJE

Družba A1 vodi morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki Storitve SMS, vendar le v zvezi z delovanjem elektronskega komunikacijskega omrežja in zaračunavanjem SMS sporočil, vse v skladu s Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za potrošnike in Splošnimi pogoji za izvajanje elektronskih komunikacijskih storitev za pravne osebe in podjetnike in Posebnimi pogoji za izvajanje mobilnih storitev družbe A1, če so naslovljene v pisni obliki na družbo A1, najkasneje v roku 15 dni od prejema računa.

V Ljubljani, 1.4.2017